^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

45798886 1841793382586569 50122495977586688 o45823643 1841875359245038 8466736251137949696 o45823649 1841806332585274 7235723178708828160 n45828596 1841853245913916 7551061782115123200 o45853644 1841794385919802 8488941962202710016 o45855865 1841808159251758 7666788434660294656 n45859515 1841850202580887 1736418298104381440 o45887208 1841851932580714 5044723609260523520 o45891392 1841794399253134 7364398912838303744 o45902508 1841851159247458 896225877853995008 o

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th