^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์

     2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปกครองร่วมมือกับทางโรงเรียนในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์แก่ผู้เรียน

     3. สนับสนุนให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และโรงงเรียน

141091141099331184กจกรรมแบงปคามรส ๑๘๐๙๑๔ 0001กจกรรมแบงปคามรส ๑๘๐๙๑๔ 0003กจกรรมแบงปคามรส ๑๘๐๙๑๔ 0005

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th