^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

วันศุกร์ที่ 17 – วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 8 ณ ค่ายหัตถวุฒิแค้มป์ (ค่าย 2) จังหวัดสระบุรี ในการนี้เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนให้โอวาทกับนักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนขณะอยู่ค่ายพักแรม การเคารพเชื่อฟังผู้กำกับ ซึ่งในการไปครั้งนี้นักเรียนจะได้รับความรู้พร้อมสมรรถนะที่จำเป็น 5 ประการ อันได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนคุณธรรมต่างๆ ที่จะหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ อันสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้”

 

 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์   

 

    ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียน

 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  

 

    และสื่อต่างๆ รอบตัว

 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

 

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถดำเนินการตาม

 

    วัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย

 

5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒธรรมที่แตกต่าง

 

6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

7. เพื่อให้กิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน มีการบริหารงานเป็นระบบอย่างชัดเจน

 

8. เพื่อให้โรงเรียนมีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ  

 

    กระตุ้นให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

S  5357575S  5357576S  5357577S  5357578

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th