^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อร่วมสืบสาน เผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งจัดให้มีการรณรงค์ใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติมาประดิษฐ์กระทง โดยมีแมร์มีเรียม กิจเจริญเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ คณะเซอร์ ผู้แทนครูร่วมเป็นเกียรติในพิธี กิจกรรมในวันนี้มีการรำเถิดเทิงที่อ่อนช้อยสวยงาม การขับร้องเพลงไทยและเล่นดนตรีไทย และการบรรเลงเพลงของวง SJC BAND ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณครู นักเรียนและผู้ปกครองที่ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยด้วยการสวมชุดผ้าไทยและนำกระทงมาลอยร่วมกัน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียน

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

3. เพื่อให้กิจกรรมวันลอยกระมงดำเนินไปอย่างเป็นระบบ

ลอยกระทง60 ป3 171105 0016ลอยกระทง ผปค. ป.2 171105 0012ลอยกระทง ผปค ป2 171105 0004ลอยกระทง ม.2 171105 0002ลอยกระทง ป.360 171105 0014

23000315 1385133428252569 2641683521348218071 o

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th