^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

               วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 กิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเกรด 1 ณ ฟาร์มจระเข้ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ ผู้อำนวยการให้โอวาทกับนักเรียนในเรื่อง การอยู่ในระเบียบวินัยโดยเชื่อฟังมาเซอร์ คุณครู ผู้กำกับเนตรนารี การไปทำกิจกรรมร่วมกับคนจำนวนมากจำเป็นต้องเคารพกติกา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งให้รู้จักดูแลตนเองและเพื่อนๆ จงจำไว้ว่า การมีน้ำใจที่ดีต่อคนอื่นนั้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เราต้องเรียนรู้ว่าเราควรใจดีอย่างไร ไม่มีใครที่แก่เกินเรียน ให้เราเริ่มต้นเป็นคนใจดี ณ บัดนี้เป็นต้นไป 
The time to start being kind is Right NOW!

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์   

    ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียน

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  

    และสื่อต่างๆ รอบตัว

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถดำเนินการตาม

    วัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย

5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒธรรมที่แตกต่าง

6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

7. เพื่อให้กิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน มีการบริหารงานเป็นระบบอย่างชัดเจน

8. เพื่อให้โรงเรียนมีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ  

    กระตุ้นให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

 

21319272 1337784936320752 4907882004312406179 o21414744 1337785902987322 2970055571870534231 o21367002 1337787426320503 2749063577359274293 o21366980 1337785569654022 7217328247021931129 o

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th