^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

              วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเกรด 5 ณ ค่ายบ้านสวนยอแซฟ จังหวัดนครปฐม เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ในการนี้เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้โอวาทกับเนตรนารีบริเวณหน้าเสาธงมีใจความว่า “ กิจกรรมเนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี ฝึกความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความรัก ความสามัคคีภายในกลุ่ม ตลอดจนเป็นการนำเอาวิชาการที่เรียนมาใช้ในการอยู่ค่ายพักแรม การที่เราอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องเคารพกติกาเพื่อให้สังคมน่าอยู่ มีระเบียบ ดังนั้น เนตรนารีจึงควรปฏิบัติตามคำสั่งของผู้กำกับอย่างเคร่งครัด” นอกจากนี้ยังได้นำสวดขอพรแม่พระและนักบุญยอแซฟเพื่อสวัสดิภาพตลอดการเดินทาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์   

    ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียน

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  

    และสื่อต่างๆ รอบตัว

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถดำเนินการตาม

    วัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย

5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒธรรมที่แตกต่าง

6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

7. เพื่อให้กิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน มีการบริหารงานเป็นระบบอย่างชัดเจน

8. เพื่อให้โรงเรียนมีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ  

    กระตุ้นให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

 

21199349 1332622780170301 6132927878492912211 o21271146 1445145985521708 3494002923926101739 n21270964 1445391652163808 3863809233111620757 n21271264 1445391525497154 278455287582842787 n

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th