^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

 

  วัตถุประสงค์
    1.นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เลี่ยงต่อความรุนแรงและอุบัติเหตุ

    2.เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนในการฝึกซ้อมหนีไฟได้รวดเร็ว

    3.เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้ฝึกการฟังสัญญานแจ้งเหตุและฝึกซ้อมการลงจากอาคารเหมือนกรณีเกิดเหตุ
       ฉุกเฉินขึ้นจริง

 

 

IMG 2        IMG 3

 

 

IMG 4        IMG 5 

 

IMG 7        IMG 8  

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th