^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปฎิทิน/นาฬิกา


ข่าวการรับสมัครงาน

job

English Camp

engcamp2

No.ชื่อ-สกุลหัวข้อบทคัดย่อ
1. นางมรกต  ศรียาสวิน การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. นางสาวพิชามญชุ์  ไตรพิทักษ์ การใช้โปรแกรมการกำกับตนเองที่มีต่อความรับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. นางสาวกฤตรินทร์  นิ่มทองคำ ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มด้วยหลักอิทธิบาท 4 ที่มีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4. นายปุณวัชร์  แสงอรุณ การศึกษารายกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
5. นางสาวเบญจรงค์  บุญทองมาก การใช้กิจกรรมตามทฤษฎีเผชิญความจริงเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมกล้าแสดงออกของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

 

No.ชื่อ-สกุลหัวข้อบทคัดย่อ
1. นางมรกต  ศรียาสวิน การใช้บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  กรุงเทพมหานคร
2. นางสาวพิชามญชุ์  ไตรพิทักษ์ การใช้โปรแกรมการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. นางสาวกฤตรินทร์  นิ่มทองคำ

ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มด้วยหลักอิทธิบาท 4 ที่มีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

4. นายปุณวัชร์  แสงอรุณ ผลการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
5. นางสาวเบญจรงค์  บุญทองมาก การศึกษารายกรณีนักเรียนที่มีปัญหาการปรับตัวด้านการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

 

No.ชื่อ-สกุลหัวข้อบทคัดย่อ
1. นางมรกต  ศรียาสวิน การใช้บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  กรุงเทพมหานคร
2. นางสาวพิชามญชุ์  ไตรพิทักษ์ การใช้โปรแกรมการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. นางสาวกฤตรินทร์  นิ่มทองคำ

ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มด้วยหลักอิทธิบาท 4 ที่มีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

4. นายปุณวัชร์  แสงอรุณ ผลการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
5. นางสาวเบญจรงค์  บุญทองมาก การศึกษารายกรณีนักเรียนที่มีปัญหาการปรับตัวด้านการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th