^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

ลำดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ บทคัดย่อ
1 นางสาวกัญญา  ปานช่วย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องความสำคัญของพืชผัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป meritocredito-borsadelcredito
2 นางสาวจิราพร    ศรีสุลัย การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์   โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง “การดำรงชีวิตของพืช”  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 meritocredito-borsadelcredito
3 นางสาวเจตนา   มุลมะณี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องเทคโนโลยีอวกาศโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อประสม meritocredito-borsadelcredito
4 นางสาวชนิสา  วัฒนาภรณ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์      และดวงจันทร์   โดยการเขียนรายงานการค้นคว้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์       meritocredito-borsadelcredito
5 นายชัยยุทธ สุขวัจนี ผลของการใช้รูปแบบการเปลี่ยนมโนทัศน์ของสเตแพนส์ที่มีต่อมโนทัศน์ฟิสิกส์ของ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 meritocredito-borsadelcredito
6 นางโชติพันธ์    ตันวิเชียร การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง พลังงานความร้อน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกระบวน   การสร้างความคิดรวบยวด ร่วมกับ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน meritocredito-borsadelcredito
7 นางสาวณัฐจิตติ   เพิ่มรุ่งเรือง การฝึกทักษะกระบวนการคิด ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์    โดยใช้แบบฝึกทักษะการดำรงชีวิตของพืชของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 meritocredito-borsadelcredito
8 นางเทียน  สุภาพ การแก้ปัญหาโจทย์เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาแบบอริยสัจ4 วิชา   ฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6       meritocredito-borsadelcredito
9 นางสาวนริศรา ตันติศิลาชัย การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริมโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เรื่องรอก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 meritocredito-borsadelcredito
10 นางสาวนิภาพร  มั่นตะเถ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา  ความรู้ 5 ขั้น ที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experimental Instruction) meritocredito-borsadelcredito
11 นางสาวปวารษา  แว่นทิพย์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มในชั้นเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 meritocredito-borsadelcredito
12 นางสาวปิตุพร    พิมพาเพชร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเคมี เรื่องไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ meritocredito-borsadelcredito       
13 นางสาวเปมิกา   สันติคีรี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องทักษะการทดลองของนักเรียน     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่ได้รับการสอนแบบอริยสัจสี่และการจัดการเรียนรู้แบบการเรียน  แบบร่วมมือ meritocredito-borsadelcredito
14 นางสาวพรทิพย์  ขาวบุบผา การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ด้านทักษะการจำแนกประเภท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7  โดยใช้แบบฝึก meritocredito-borsadelcredito
15 นางสาวพริ้มเพรา คุ้มเมือง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบพหุปัญญา meritocredito-borsadelcredito
16 นางพัชรี  พรหมมาก การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    โดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ร่วมกับเทคนิคคู่คิด meritocredito-borsadelcredito
17 นางสาวนริศรา ตันติศิลาชัย การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริมโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา   วิทยาศาสตร์เรื่องรอก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 meritocredito-borsadelcredito
18 นางสาวรัตนพร  ทองปน ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องชีวิตพืชชีวิตสัตว์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ meritocredito-borsadelcredito
19 นางสาววันเพ็ญ  ทินกร การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การสอนรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ กับการสอนปกติ  (การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้) meritocredito-borsadelcredito
20 นางสาววารุณี  โพธิ์บุตรดี การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ Learning together   ร่วมกับผังมโนมติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา  6 เรื่อง  ระบบย่อยอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     meritocredito-borsadelcredito
21 นางสาวศิริพรรณ   ถาวระวรณ์  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประโยชน์และการดูแลรักษาพืช โดยการจัด   การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                 meritocredito-borsadelcredito
22 นายสุกฤษฎิ์ นาคพนม ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)  วิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 meritocredito-borsadelcredito
23 นางสาวอรุณทิพย์  ชาญการค้า การศึกษารูปแบบการจัดห้องเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องความ   หลากหลายของสิ่งมีชีวิต  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์      meritocredito-borsadelcredito
ลำดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ บทคัดย่อ
1 นางสาวเจตนา   มุลมะณี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4 เรื่องโครงสร้างโลก โลกและการเปลี่ยนแปลง   โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับ การใช้คำถาม  icon PDF
2 นางเทียน สุภาพ การพัฒนาชุดการสอนวิชาชีววิทยาเรื่องการแพร่และการออสโมซิสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 5 โดยใช้ชุดการสอนวิชา  icon PDF
3 นางสาวเปมิกา   สันติคีรี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องทักษะการทดลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  icon PDF
4 นางโชติพันธ์     ตันวิเชียร การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 ที่ได้รับการสอนแบบแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ  icon PDF
5 นางสาวชนิสา   วัฒนาภรณ์ การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิทยาศาสตร์   โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง   “การดำรงชีวิตของพืช”   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   icon PDF
6 นางสาวณัฐจิตติ เพิ่มรุ่งเรือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  icon PDF
7 นางสาวนริศรา ตันติศิลา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  icon PDF
8 นางสาวนิภาพร มั่นตะเถ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 1 เรื่อง พื้นเอียง   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)  icon PDF
9 นางบุญมี อิศรางกรู ณ อยุธยา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง   ระบบต่างๆของร่างกาย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2   ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้กับการสอนปกติ  icon PDF
10 นางสาวปวารษา แว่นทิพย์ การใช้ชุดการสอนเรื่องการจำแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยว   – พืชใบเลี้ยงคู่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  icon PDF
11 นางสาวปิตุพร   พิมพาเพชร ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2 ที่ได้รับการสอน โดยเสริมเกมวิทยาศาสตร์  icon PDF
12 นางสาวพรทิพย์ ขาวบุบผา การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3 โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบุคคล(TAT) ร่วมกับ แผนผังความคิด  icon PDF
13 นางสาวพริ้มเพรา คุ้มเมือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   6ที่ได้รับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนโดยใช้เพลงเรื่องระบบอวัยวะ  icon PDF
14 นางสาวพัดชา วิจิตรวงศ์ ผลของการใช้แบบฝึกทักษะ   เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์       ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  icon PDF
15 นางพัชรี พรหมมาก การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4     โดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ร่วมกับเทคนิคคู่คิด  icon PDF
16 นางสาวรัตนพร ทองปน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีเสียบยอด ด้วยชุดการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่   2   icon PDF
17 นางสาววันเพ็ญ ทินกร การศึกษาปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 เรื่อง พลังงานความร้อน   โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างความคิดรวบยวดร่วมกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  icon PDF
18 นางสาววารุณี โพธิ์บุตรดี ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องระบบขับถ่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   icon PDF
19 นางสาวศิริพรรณ ถาวรวรณ์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเซนต์โยเวฟคอนเวนต์  icon PDF
20 นางสาวสุดสวาท จันทร์อบ ผลการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องของเล่นของใช้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  icon PDF
21 นางสาวอรุณทิพย์ ชาญการค้า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องระบบโครงร่างของร่างกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5   โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์โดยใช้การทำบันทึกการเรียนกับการทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม  icon PDF
No.ชื่อ-สกุลหัวข้อบทคัดย่อ
1. นางสาวปวารษา  แว่นทิพย์ ผลของการใช้สื่อการสอนวิดีโอเรื่องระบบไหลเวียนเลือด เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เรื่องระบบไหลเวียนเลือดในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. นางเกษรา  กิจเจริญ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้บทเรียนโปรแกรม เรื่อง น้ำเพี่อชีวิต ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
3. นางสาวจิราพร  ศรีสุลัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง  กระบวนการ เปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ (CAI)
4. นางสาวเจตนา   มุลมะณี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพเรื่อง โครงสร้างโลก โลกและการเปลี่ยนแปลง ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นพื้นฐาน
5. นางสาวชนิสา  วัฒนาภรณ์ การใช้ของเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
6. นางโชติพันธ์      ตันวิเชียร การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้รับการสอนแบบแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
7. นางสาวณัฐจิตติ   เพิ่มรุ่งเรือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ เรื่อง เสียงกับการได้ยินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
8. นางเทียน สุภาพ ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะร่วมกับการ   แก้ปัญหาตามแนวอริยสัจ 4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
9. นางสาวนริศรา    ตันติศิลาชัย การศึกษาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอริยสัจสี่
10. นางบุญมี  อิศรางกูร ณ อยุธยา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆในร่างกาย ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้กับการสอนแบบปกติ
11. นางสาวปิตุพร  พิมพาเพชร ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ธาตุ และสารประกอบที่ได้รับการสอน โดยเสริมเกมวิทยาศาสตร์
12. นางสาวเปมิกา  สันติคีรี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงาน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
13. นางสาวพรทิพย์  ขาวบุบผา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดร่วมกับเพลง และการสอนแบบปกติ
14.

นางสาวพริ้มเพรา คุ้มเมือง

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและเน้นประสบการณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
15. นางพัชรี  พรหมมาก การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     โดยกลวิธี  STAR ร่วมกับการใช้เทคนิคกลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบุคคล (TAI)
16. นางสาวรัตนพร  ทองปน ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
17. นางสาววันเพ็ญ   ทินกร การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกพืชของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่ได้รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบร่วมมือ  (เทคนิคการสอนแบบJigsaw)
18. นางสาววารุณี  โพธิ์บุตรดี การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับผังมโนมติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์– ฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
19. นางสาวสุดสวาท  จันทร์อบ ผลการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
20. นางสุมิตตรา  รังษีสมบัติศิริ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวกหกใบ
21. นางสาวอรุณทิพย์  ชาญการค้า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องระบบประสาทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคแผนผังทางความคิด
No.ชื่อ-สกุลหัวข้อบทคัดย่อ
1. นางสาวจิราพร    ศรีสุลัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องดินและสมบัติ ของดิน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4
2. นางสาวเจตนา   มุลมะณี  การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้ เทคนิคกลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบุคคล(TAI)ร่วมกับแผนผังความคิด
3. นางสาวชนิสา  วัฒนาภรณ์   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์   โดยการเขียนรายงานการค้นคว้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
4. นางโชติพันธ์      ตันวิเชียร  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องกล ของนักเรียนชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับการสอนแบบแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
5. นางสาวณัฐจิตติ  เพิ่มรุ่งเรือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทดลองทาง   วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง แรงเสียดทาน
6. นางเทียน สุภาพ  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนกับการสอนแบบปกติ
7. นางสาวนริศรา    ตันติศิลาชัย  การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริมโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องคลื่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
8. นางสาวปวารษา  แว่นทิพย์  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ที่เรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญา เรื่อง สารเคมีในชีวิตประจำวัน
9. นางสาวปิตุพร   พิมพาเพชร  การคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนวิทยาศาสตร์ โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้เสริมเทคนิคอภิปราย
10. นางสาวเปมิกา  สันติคีรี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง   วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบอริยสัจสี่ ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
11. นางสาวพรทิพย์  ขาวบุบผา  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        เรื่อง พันธุกรรม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างความคิดรวบยวดร่วมกับการใช้คำถาม
12. นางสาวพริ้มเพรา คุ้มเมือง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้รับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนโดยใช้เกม  เรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
13. นางพัชรี  พรหมมาก  การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ 7E ร่วมกับกลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์
14.

นางสาวพัดชา    วิจิตรวงศ์

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง      

15.  นางสาวรัตนพร  ทองปน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
16.  นางสาววันเพ็ญ  ทินกร  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้การสอนรูปแบบร่วมมือด้วยเทคนิค(STAD) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  
17. นางสาววารุณี  โพธิ์บุตรดี    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
18. นางสาวสุดสวาท    จันทร์อบ การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดินในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนโดยใช้กระบวนการทดลองและ สาธิตกับการสอนแบบปกติ  
19.  นางสุมิตตรา  รังษีสมบัติศิริ  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมวัฎจักรการเรียนรู้ 5 E
20. นางสาวอรุณทิพย์  ชาญการค้า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องพฤติกรรมของสัตว์และการตอบสนองของพืชของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยกระบวนการกลุ่ม
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th