^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปฎิทิน/นาฬิกา


ข่าวการรับสมัครงาน

job

English Camp

engcamp2

No.ชื่อ-สกุลหัวข้อบทคัดย่อ
1. นางสาวปวารษา  แว่นทิพย์ ผลของการใช้สื่อการสอนวิดีโอเรื่องระบบไหลเวียนเลือด เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เรื่องระบบไหลเวียนเลือดในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. นางเกษรา  กิจเจริญ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้บทเรียนโปรแกรม เรื่อง น้ำเพี่อชีวิต ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
3. นางสาวจิราพร  ศรีสุลัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง  กระบวนการ เปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ (CAI)
4. นางสาวเจตนา   มุลมะณี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพเรื่อง โครงสร้างโลก โลกและการเปลี่ยนแปลง ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นพื้นฐาน
5. นางสาวชนิสา  วัฒนาภรณ์ การใช้ของเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
6. นางโชติพันธ์      ตันวิเชียร การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้รับการสอนแบบแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
7. นางสาวณัฐจิตติ   เพิ่มรุ่งเรือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ เรื่อง เสียงกับการได้ยินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
8. นางเทียน สุภาพ ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะร่วมกับการ   แก้ปัญหาตามแนวอริยสัจ 4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
9. นางสาวนริศรา    ตันติศิลาชัย การศึกษาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอริยสัจสี่
10. นางบุญมี  อิศรางกูร ณ อยุธยา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆในร่างกาย ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้กับการสอนแบบปกติ
11. นางสาวปิตุพร  พิมพาเพชร ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ธาตุ และสารประกอบที่ได้รับการสอน โดยเสริมเกมวิทยาศาสตร์
12. นางสาวเปมิกา  สันติคีรี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงาน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
13. นางสาวพรทิพย์  ขาวบุบผา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดร่วมกับเพลง และการสอนแบบปกติ
14.

นางสาวพริ้มเพรา คุ้มเมือง

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและเน้นประสบการณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
15. นางพัชรี  พรหมมาก การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     โดยกลวิธี  STAR ร่วมกับการใช้เทคนิคกลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบุคคล (TAI)
16. นางสาวรัตนพร  ทองปน ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
17. นางสาววันเพ็ญ   ทินกร การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกพืชของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่ได้รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบร่วมมือ  (เทคนิคการสอนแบบJigsaw)
18. นางสาววารุณี  โพธิ์บุตรดี การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับผังมโนมติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์– ฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
19. นางสาวสุดสวาท  จันทร์อบ ผลการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
20. นางสุมิตตรา  รังษีสมบัติศิริ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวกหกใบ
21. นางสาวอรุณทิพย์  ชาญการค้า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องระบบประสาทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคแผนผังทางความคิด
No.ชื่อ-สกุลหัวข้อบทคัดย่อ
1. นางสาวจิราพร    ศรีสุลัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องดินและสมบัติ ของดิน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4
2. นางสาวเจตนา   มุลมะณี  การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้ เทคนิคกลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบุคคล(TAI)ร่วมกับแผนผังความคิด
3. นางสาวชนิสา  วัฒนาภรณ์   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์   โดยการเขียนรายงานการค้นคว้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
4. นางโชติพันธ์      ตันวิเชียร  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องกล ของนักเรียนชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับการสอนแบบแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
5. นางสาวณัฐจิตติ  เพิ่มรุ่งเรือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทดลองทาง   วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง แรงเสียดทาน
6. นางเทียน สุภาพ  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนกับการสอนแบบปกติ
7. นางสาวนริศรา    ตันติศิลาชัย  การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริมโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องคลื่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
8. นางสาวปวารษา  แว่นทิพย์  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ที่เรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญา เรื่อง สารเคมีในชีวิตประจำวัน
9. นางสาวปิตุพร   พิมพาเพชร  การคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนวิทยาศาสตร์ โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้เสริมเทคนิคอภิปราย
10. นางสาวเปมิกา  สันติคีรี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง   วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบอริยสัจสี่ ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
11. นางสาวพรทิพย์  ขาวบุบผา  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        เรื่อง พันธุกรรม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างความคิดรวบยวดร่วมกับการใช้คำถาม
12. นางสาวพริ้มเพรา คุ้มเมือง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้รับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนโดยใช้เกม  เรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
13. นางพัชรี  พรหมมาก  การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ 7E ร่วมกับกลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์
14.

นางสาวพัดชา    วิจิตรวงศ์

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง      

15.  นางสาวรัตนพร  ทองปน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
16.  นางสาววันเพ็ญ  ทินกร  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้การสอนรูปแบบร่วมมือด้วยเทคนิค(STAD) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  
17. นางสาววารุณี  โพธิ์บุตรดี    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
18. นางสาวสุดสวาท    จันทร์อบ การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดินในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนโดยใช้กระบวนการทดลองและ สาธิตกับการสอนแบบปกติ  
19.  นางสุมิตตรา  รังษีสมบัติศิริ  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมวัฎจักรการเรียนรู้ 5 E
20. นางสาวอรุณทิพย์  ชาญการค้า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องพฤติกรรมของสัตว์และการตอบสนองของพืชของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยกระบวนการกลุ่ม
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th