^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ บทคัดย่อ
1 นายเจริญ  ปักสมัย     การใช้โปรแกรมการฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกมือบน  กีฬาวอลเลย์บอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  meritocredito-borsadelcredito
2 นางสาวฉวีวรรณ  แย้มพจนา การใช้กิจกรรมทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์สำหรับวัยรุ่นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  meritocredito-borsadelcredito
3 นายดำรงค์   อัศนีวุฒิกร   ผลของการตั้งเป้าหมายที่มีต่อความสามารถในการตบลูกเทเบิลเทนนิสของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 meritocredito-borsadelcredito 
4 นายธิติ  จเร   การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาพื้นฐานการเล่นวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ meritocredito-borsadelcredito 
5 นายปราโมทย์  สารบรรณ์ ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่าพื้นฐาน 5 ท่า ที่มีต่อความสามารถในการยืนกระโดดไกล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 meritocredito-borsadelcredito 
6 นางสาวเมตตา   ใคร่ครวญ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษา เรื่อง อวัยวะภายในร่างกายที่สำคัญ  โดยการจัด   การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 meritocredito-borsadelcredito 
7 นายวิจิตร์  เทียนสว่าง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD  ที่มีต่อความสามารถในการยิงประตูแฮนด์บอลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 meritocredito-borsadelcredito 
8 นางสาวศรัญจี คณา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT  เรื่องสมรรถภาพทางกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 meritocredito-borsadelcredito 
9 นางสาวศิริพร  ชื่นอารมย์   การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ meritocredito-borsadelcredito 
10 นางสาวสมพร    มาลัยศรี  ศึกษาผลการให้คำปรึกษาแบบเผชิญความจริงที่มีต่อการปรับพฤติกรรมไม่สนใจในการ       เรียนและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/7-2   meritocredito-borsadelcredito 
11 นางสาวสุวลีย์   ศรีโมรา ผลของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องระบบอวัยวะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  meritocredito-borsadelcredito 
12 นางโสมรภี  ครองบุญ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง การเจริญเติบโตและ    พัฒนาการของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 meritocredito-borsadelcredito 
13 นางอังคณา เนตรมณี  เรื่อง ผลของการใช้วีดีโอช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบประสาท  และระบบต่อไร้ท่อ  meritocredito-borsadelcredito 
14 นายอุเทน  แสงดาว   ผลการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลควบคู่กับการฝึกจินตภาพ และการฝึก ควบคุมการหายใจ ที่มีต่อความแม่นยำในการยิงประตูบาสเกตบอล 3 คะแนน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ meritocredito-borsadelcredito 

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ บทคัดย่อ
1 นายเจริญ ปักสมัย การพัฒนาทักษะการยิงประตูกีฬาแฮนด์บอลโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  icon PDF
2 นางสาวเมตตา   ใคร่ครวญ การพัฒนาการสอน   เรื่อง   การป้องกันโรคติดต่อโดยการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   แบบซิปปาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  icon PDF
3 นางโสมรภี ครองบุญ ผลของการการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้   5 ขั้น   เรื่องระบบภายในร่างกายที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   6  icon PDF
4 นางสาวฉวีวรรณ แย้มพจนา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา   เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  icon PDF
5 นายดำรงค์   อัศนีวุฒิกร การการพัฒนาทักษะเบื้องต้นกีฬาบาสเกตบอลของนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการสอนบาสเกตบอล  icon PDF
6 นายธิติ จเร การพัฒนาแบบฝึกทักษะวอลเลย์บอลในการเล่นลูกสองมือล่างที่มีผลต่อผลสัมฤททางการเรียน   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  icon PDF
7 นายปราโมทย์ สารบรรณ์ ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกแบบพลัยโอเมตริกที่มีต่อความเร็วในการวิ่งระยะทาง   50 เมตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  icon PDF
8 นางสาวพานิช ธรรมสา การศึกษาการสร้างภาพหนังสือแบบปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมเนตรนารี   เรื่องการผูกเงื่อน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  icon PDF
9 นางพิรดา พีรธราธร ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู   รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง   การสรางเสริมสุขภาพโดยใชกลุ่มรวมมือแบบจิ๊กซอว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์กรุงเทพมหานคร  icon PDF
10 นายวิจิตร์ เทียนสว่าง ผลของการฝึกความอ่อนตัวที่มีต่อความสามารถในการส่งลูกมือเดียวเหนือไหล่   ในการเล่นกีฬาแฮนด์บอลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  icon PDF
11 นางสาวศิริพร ชื่นอารมย์ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาและความทนทานของกล้ามเนื้อขาโดยการกระโดดเชือกของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  icon PDF
12 นางสาวสมพร มาลัยศรี ผลของการฝึกความอ่อนตัวที่มีต่อความสามารถในการเสิร์ฟลูกมือบนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     icon PDF
13 นางสาวสุวลีย์   ศรีโมรา วิธีการสอนแบบ   4 MAT   ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องร่างกายของเราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6  icon PDF
14 นางสาวอภิชญา วิมลสุข วิธีการสอนแบบ   4 MAT ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   5  icon PDF
15 นางอังคณา     เนตรมณี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง   การวางแผนดูแลระบบอวัยวะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ใบความรู้  icon PDF
16 นายอุเทน แสงดาว การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้   เรื่องสิ่งแวดล้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ   โดยใช้กิจกรรมเนตรนารีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  icon PDF
No.ชื่อ-สกุลหัวข้อบทคัดย่อ
1. นางสาวสุวลีย์ ศรีโมรา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องสร้างกายให้เกิดสุข ที่ได้รับการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
2. นายเจริญ ปักสมัย การพัฒนาทักษะการเคลื่อนที่ส่ง – รับบอล กีฬาแฮนด์บอลโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการ เรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
3. นางพิรดา พีรธราธร ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดูแลรักษาฟัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
4. นางสาวมณีรัตน์ สมภาค การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการ สอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ
5. นางสาวเมตตา ใคร่ครวญ การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะตามแนวการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ สุ.จิ.ปุ.ลิ. เรื่อง การสร้างเสริม สุขภาพ สมรรถภาพและ การป้องกันโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
6. นายวิจิตร์ เทียนสว่าง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ที่มีต่อความสามารถในการพัฒนา ระดับสมรรถภาพทางกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ภาคภาษาอังกฤษ) 
7. นางสาวสมพร มาลัยศรี การศึกษาผลของการใช้แบบฝึกสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนโดยการดึงยางยืดที่มี ผลต่อการเสิร์ฟลูกมือล่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
8. นางโสมรภี ครองบุญ ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การเจริญเติบโตและ พัฒนาการของมนุษย์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
9. นางอังคณา เนตรมณี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนแบบ สืบสวนสอบสวน โดยใช้เกม เรื่อง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน 
10. นายธิติ จเร ผลของการใช้โปรแกรมฝึกสปริงข้อเท้าที่มีผลต่อความสามารถในการยืนกระโดดไกลของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
11. นายปราโมทย์ สารบรรณ์ ผลการใช้โปรแกรมการฝึกความแม่นย าในการยิงประตูที่มีต่อความสามารถในการยิงประตูแชร์บอล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
12. นางสาวพานิช ธรรมสา ผลของการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบใช้วีดีโอซีดีและวิธีสาธิตที่มีต่อการพัฒนาทักษะการร าพรหม นั่งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
13. นางสาวศิริพร ชื่นอารมย์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการเรียนด้วยชุด การสอนวิชาเนตรนารีสํารอง เรื่อง นักธรรมชาติศึกษา 
14. นางอภิชญา วิมลสุข การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โรคเอดส์ โดยใช้บทเรียนโปรแกรมกับการสอนแบบปกติ 
15. นายอุเทน แสงดาว การศึกษาผลของการใชกิจกรรมทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิสในการพัฒนาความรูสึกเห็น คุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
16. นางสาวฉวีวรรณ  แย้มพจนา การใช้กิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์สาหรับวัยรุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
17. นายองอาจ  วรรณสุพริ้ง การพัฒนาทักษะการเล่นวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง
No.ชื่อ-สกุลหัวข้อบทคัดย่อ
1. นางสาวสุวลีย์   ศรีโมรา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องระบบประสาท  ที่ได้รับการสอนโดยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ
2. นางอภิชญา  วิมลสุข

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง กิจรรมที่ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ที่ใช้ในการเรียนการสอน แบบร่วมมือกันเรียนรู้และ  การเรียนการสอนแบบปกติ

3. นายเจริญ  ปักสมัย

การสร้างโปรแกรมการฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการตบลูก กีฬาแบดมินตันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

4. นางสาวฉวีวรรณ แย้มพจนา ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต
5. นายดำรงค์   อัศนีวุฒิกร

ผลของการตั้งเป้าหมายที่มีต่อความสามารถในการยิงประตูบาสเกตบอลของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

6.

นายธิติ    จเร

การฝึกทักษะวอลเลย์บอลด้วยความถี่ที่บ่อยครั้งที่ส่งผลต่อความสามารถในการเล่นลูกสองมือล่างของกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
7. นายปราโมทย์  สารบรรณ์ ผลของการใช้โปรแกรมฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องที่มีต่อความสามารถในการลุก-นั่งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3          
8. นางสาวพานิช   ธรรมสา      

การพัฒนาทักษะในการวิ่งเขย่งก้าวกระโดดโดยใช้โปรแกรมการฝึกการวิ่งเขย่งก้าว            กระโดดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

9. นางสาวเมตตา   ใคร่ครวญ

การพัฒนาการสอน เรื่อง สัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน   โดยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือแบบ CIRC   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

10. นายวิจิตร์   เทียนสว่าง ผลของการใช้แบบฝึกความอ่อนตัวที่มีต่อความสามารถในการนั่งงอตัวไปข้างหน้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ภาคภาษาอังกฤษ)
11. นางสาว ศิริพร ชื่นอารมย์

การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย

12. นางสาวสมพร  มาลัยศรี ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษา  เรื่องการเล่นลูกสองมือล่างกีฬาวอลเลย์บอล    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โดยวิธีเพื่อนสอนเพื่อน ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
13. นางโสมรภี  ครองบุญ ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิคจิกซอว์วิชาสุขศึกษา  เรื่องความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
14. นายองอาจ   วรรณสุพริ้ง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาเรื่องทักษะการเสิร์ฟบอลโดยใช้เทคนิคความถี่ในการฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล

15. นางอังคณา เนตรมณี 

ผลของการใช้วีดีโอช่วยสอนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เรื่อง ระบบอวัยวะ

16. นายอุเทน  แสงดาว การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิส โดยใช้โปรแกรมการฝึกเสิร์ฟของนักเรียน     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th