^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

ลำดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ บทคัดย่อ
1 นางกมลวรรณ   เฟื่องจันทร์ การสอนแบบใช้ชุดฝึกปฏิบัติงานประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหาผลงาน meritocredito-borsadelcredito
2 นางสาวกฤษณา  เกตุคำ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปกติและการเรียนที่เรียนผ่านสื่อออนไลน์ Youtubeหน่วยการเรียนรู้เรื่อง งานประดิษฐ์ (การประดิษฐ์กระทงลอย) ของนักเรียน      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 meritocredito-borsadelcredito
3 นางสาวจีรวรรณ  บัญโสภา การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Word)  เรื่อง การสร้างตารางและการ   ตกแต่งเอกสาร โดยใช้สื่อประกอบการฝึกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 meritocredito-borsadelcredito
4 นางสาวบุศรา   ศิริรักนาวี พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการประกอบอาหารสำรับ ของชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 3 ที่เน้นการปฏิบัติ(จอห์น ดิวอี้)โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ meritocredito-borsadelcredito
5 นางสาวปัทมา   สนธิการ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    meritocredito-borsadelcredito
6 นางสาวไพพรรณ     บัวบาล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานเกษตรโดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบ  5 E     meritocredito-borsadelcredito
7 นางรัตนาวดี   บัวชม ผลของการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อนและการลงมือปฏิบัติ ที่มีต่อความสามารถในการปักแบบญี่ปุ่น  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 meritocredito-borsadelcredito
8 นางสาววันเพ็ญ  คงเกษม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชา งานธุรกิจ โดยใช้เทคนิคร่วมกันคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 meritocredito-borsadelcredito
9 นางสาววันเพ็ญ  แซ่ลี้ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โดยรูปแบบการเรียนการสอนโดยการใช้เกม meritocredito-borsadelcredito
10 นางสาวสุจิรา  สวัสดิรักษ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องโปรแกรม PowerPoint  เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5ใช้การเรียนรู้ โดยผ่านประสบการณ์ meritocredito-borsadelcredito
11 นางสาวสุนันท์  สุทธิจิตรานนท์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  (e-learning) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 meritocredito-borsadelcredito
12 นางสาวหทัยรัตน์   แซ่เจียม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง งานเกษตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      โดยใช้  CIPPA MODEL meritocredito-borsadelcredito
ลำดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ บทคัดย่อ
1 นางกมลวรณ   เฟื่องจันทร์ การสอนแบบสาธิตเพื่อทักษะการประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอจากไม้ไอศกรีม(เศษวัสดุเหลือใช้)ในวิชาการงานอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   2  icon PDF
2 นางสาวจีรวรรณ บัญโสภา การพัฒนาทักษะพื้นฐานในการควบคุมเมาส์โดยใช้กระบวนการเสริมทักษะการใช้เมาส์ด้วยเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  icon PDF
3 นางสาวบุศรา   ศิริรักนาวี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการประกอบอาหารสำรับ   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ที่เน้นการปฏิบัติ(จอห์น ดิวอี้) โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ  icon PDF
4 นางรัตนาวดี   บัวชม ผลของการสอนโดยการลงมือปฏิบัติที่มีต่อความสามารถในการปักผ้าปูโต๊ะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  icon PDF
5 นางสาววราภรณ์ ฉ่ำมาก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์   (โปรแกรม Word) เรื่องการสร้าง   ตารางและการตกแต่งเอกสารโดยใช้สื่อประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  icon PDF
6 นางสาววันเพ็ญ แซ่ลี้ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง   ประเภทของคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4   โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  icon PDF
7 นางสาววันเพ็ญ คงเกษม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การใช้โปรแกรม Flip Album Vista   Pro ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  icon PDF
8 นางสาวสุจิรา สวัสดิรักษ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อการสอน   E- book ในวิชาคอมพิวเตอร์   เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม PowerPoint   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5  icon PDF
9 นางสาวสุนันท์ สุทธิจิตรานนท์ การพัฒนาชุดการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   โดยใช้ E-Learning ผ่านระบบเครือข่าย   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา   2559  icon PDF
10 นางสาวหทัยรัตน์   แซ่เจียม การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องงานประดิษฐ์   วิชาการงานอาชีพโดยใช้เทคนิค การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD)   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  icon PDF
No.ชื่อ-สกุลหัวข้อบทคัดย่อ
1. นางสาววันเพ็ญ คงเกษม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้สื่อการเรียนการสอน Electronic-Book สาหร้บนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2. นางสาวปัทมา สนธิการ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. นางสาวไพพรรณ บัวบาล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์ วิชาการงานอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
4. นางรัตนาวดี บัวชม ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ที่มีต่อความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
5. นางสาววราภรณ์ ฉ่่ามาก การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องสารสนเทศและการแก้ปัญหาเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
6. นางสาววันเพ็ญ แซ่ลี้ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนร่วมมือแบบทีม (TAI)
7. นางสาวสุจิรา สวัสดิรักษ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบชี้แนะ (Direct instruction)
8. นางสาวสุนันท์ สุทธิจิตรานนท์ ผลการใช้บล็อกและบทเรียนออนไลน์โดยเทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) เพื่อการเรียนรู้” วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
9. นางสาวหทัยรัตน์ แซ่เจียม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องงานเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model
No.ชื่อ-สกุลหัวข้อบทคัดย่อ
1. นางสาวกฤษณา  เกตุคำ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานประดิษฐ์  แบบร่วมมือด้วยวัฎจักรการเรียนรู้
(4 MAT) และการเรียนแบบปกติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4
2. นายเกษม แสงโสภณ การปรับพฤติกรรมหความรับผิดชอบของการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โดยการ
ส่งให้ทาง Facebook 
 
3. นาสาวบุศรา   เนลร์พลาย    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการประดิษฐ์ปอกกุญแจจากเศษผ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เน้นการปฏิบัติ(จอห์น ดิวอี้)โดยการเรียนแบบร่วมมือและการเรียนแบบปกติ       
4. นางสาวปัทมา    สนธิการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    โดยใช้  CIPPA MODEL
5. นางสาวไพพรรณ  บัวบาล การพัฒนาทักษะทางการเรียนวิชาการงานอาชีพฯ สาหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1โดยการฝึกปฏิบัติ เรื่อง งานบ้าน
6. นางภาณี   สุวรรณสินธุ์ การพัฒนาภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   โดยการนำอาหารไทยที่มี ผักพื้นบ้านมารับประทานเพื่อสุขภาพ
7. นางรัตนาวดี   บัวชม

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ที่มีต่อความสามารถในการปักคัทเวิร์คผ้าปูโต๊ะของนักเรียนGRADE 8

8. นางสาววันเพ็ญ  แซ่ลี้

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โดยการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ

9. นางสาววันเพ็ญ  คงเกษม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปโดยชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
10. นางสาวสุจิรา  สวัสดิรักษ์ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 5Es

11. นางสาวสุนันท์  สุทธิจิตรานนท์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยใช้สื่อออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

12. นางสาวหทัยรัตน์   แซ่เจียม ศึกษาผลการฝึกพัฒนาทักษะ การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์โดยใช้รูปแบบกาเย่(GAGNE) เรื่องงานประดิษฐ์วิชา การงานการอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th