^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

LOGO

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 

1.วัน เวลา สถานที่ จำหน่ายและยื่นใบสมัคร
วันจำหน่ายและยื่นใบสมัคร (ผู้ปกครองติดต่อด้วยตนเอง)
วันจันทร์ที่ 27 - วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เวลา 08.00 – 14.00 น. ราคาชุดละ 200 บาท
เตรียมเอกสาร (ดูข้อ 3) ให้พร้อมในวันที่ซื้อและยื่นใบสมัคร
สถานที่จำหน่ายและยื่นใบสมัคร
ห้องสารสนเทศ อาคารเซนต์แมรี่ ชั้น 1

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2555
ถึง 16 พฤษภาคม 2556
2.2 ต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนชั้นอนุบาล 3 หรือจบอนุบาล 3 แล้ว
(อายุอยู่ในเกณฑ์ข้อ 2.1)


3.เอกสารที่ต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร (เพื่อตรวจและเก็บรักษาไว้) (ไม่ต้องนำนักเรียนมา)
3.1 ใบสมัครที่ซื้อไปฉบับจริง (กรุณาเขียนตัวบรรจง) ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย (รูปถ่ายสวมชุดนักเรียน)
3.2 สำเนาสูติบัตร พร้อมตัวจริง
3.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลนักเรียน บิดา และมารดา (ถ้ามี)
3.4 สำเนาใบศีลล้างบาป พร้อมตัวจริง (เฉพาะเด็กคาทอลิก)
3.5 สำเนาใบสมาชิกศิษย์เก่าของมารดา พร้อมตัวจริง (เฉพาะลูกศิษย์เก่าเท่านั้น)
3.6 สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนของพี่ที่กำลังเรียนอยู่ พร้อมตัวจริง (เฉพาะน้องศิษย์ปัจจุบันที่มีบิดา มารดาเดียวกัน)
3.7 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
*ในวันยื่นใบสมัครหากท่านไม่รักษาสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนคาทอลิก น้องศิษย์ปัจจุบัน หรือลูกศิษย์เก่า ทางโรงเรียนจะถือว่าท่านไม่ต้องการใช้สิทธิ์นั้น
*เอกสารในข้อ 3.2-3.6 ให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย
*เรียงเอกสารตามลำดับข้อ 3.1-3.6

 

4.การรับสมัครแบ่งเป็น 2 ภาค
1.ภาคภาษาไทยเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
2.ภาคภาษาอังกฤษ (Bilingual) เรียนวิชาหลักเป็นภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ยกเว้นภาษาไทยและสังคม

 


5.ประเมินความพร้อมทางทักษะ (การฟัง พูด อ่าน เขียน)
*วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 08.30–10.30 น.*
กรุณามาก่อนเข้าห้องสอบครึ่งชั่วโมง นำนักเรียนที่มาสอบไปส่งบริเวณโรงอาหารชั้นล่าง ตึกเซนต์ปอล เมื่อนักเรียนสอบเสร็จแล้วคุณครูจะนำธิดาของท่านมาส่งตามจุดที่กำหนด


6.สิ่งที่ต้องนำมาในประเมินความพร้อมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
- บัตรเข้าห้องประเมินความพร้อม
- ดินสอดำ ดินสอสี ยางลบ ไม้บรรทัด


7.การประกาศผลสอบ
ผลสอบจะส่งทางไปรษณีย์หลังวันสอบภายในเดือนตุลาคม 2561
วันมอบตัวจะแจ้งในวันประชุมผู้ปกครอง ซึ่งจะกำหนดไว้ในจดหมาย

 

หมายเหตุ
1.การมาติดต่อกับทางโรงเรียน ต้องแลกบัตรติดต่อ โดยใช้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่ทุกครั้ง
2.ท่านผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องนำธิดาไปเรียนติวเข้มเพื่อการสอบเข้า
3.หากเอกสารไม่ครบตามที่กำหนดทางโรงเรียนมีสิทธิ์ไม่รับยื่นใบสมัครและมอบตัว
4.ในกรณีที่มีบุคคลแอบอ้างว่าสามารถติดต่อเด็กเข้าเรียนได้ โปรดอย่าหลงเชื่อท่านอาจถูกหลอกลวงได้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
5.ผลสอบที่ประกาศถือเป็นสิทธิ์ขาดของโรงเรียน
6.กรณีที่บัตรเข้าสอบของนักเรียนสูญหาย กรุณาติดต่อที่ห้องการเงินก่อนวันเข้าสอบ พร้อมนำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เพื่อทำบัตรสอบใหม่ (ต้องเป็นรูปเดียวกันกับที่นำมาในวันยื่นใบสมัคร)
7.โรงเรียนจะแจ้งวันมอบตัวพร้อมรายละเอียดอื่นๆ ในเอกสารที่ได้รับ
ในวันประชุม (กรณีที่นักเรียนผ่านการประเมินความพร้อมทางทักษะ การฟัง การพูด อ่าน เขียน)

 

ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา

ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th