^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

http://sjc.ac.th/sjc2014/images/spclogo-

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

*************************************************************************************

 1. วัน เวลา  สถานที่  จำหน่ายใบสมัคร

      จำหน่ายใบสมัครในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 - วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

      ที่ห้องการเงิน อาคารเซนต์แมรี่ ราคาชุดละ 200 บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

      ต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. เอกสารที่ต้องนำมาวันสมัคร

    3.1 รูปถ่ายสวมชุดนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

      3.2 สำเนาผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. กำหนดยื่นใบสมัคร

    วันจันทร์ที่ 12 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561     เวลา  09.00-12.00 น.

5. สถานที่ยื่นใบสมัคร

      ห้องการเงิน อาคารเซนต์แมรี่

6. กำหนดสอบ

    T วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561     เวลา 09.00 – 14.00 น.                   

กรุณามาก่อนเข้าห้องสอบครึ่งชั่วโมง

7. สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ

    - บัตรเข้าห้องสอบ

    - เครื่องเขียน

8. การประกาศผลสอบ

8.1  ผลสอบจะส่งทางไปรษณีย์หลังวันสอบภายใน 30 วัน

8.2  วันมอบตัวจะแจ้งไว้ในจดหมาย

9. วันมอบตัว เรียงเอกสารดังต่อไปนี้

    9.1 แคชเชียร์เช็คค่าใช้จ่ายตามรายการ (เขียนชื่อนักเรียนไว้ด้านหลัง ไม่รับเงินสดและเช็คส่วนตัว)

    9.2 ใบรายการค่าใช้จ่ายในการมอบตัว

    9.3 ใบมอบตัวฉบับจริง  กรอกรายการทุกอย่างด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์

    9.4 เอกสารต่างๆ ที่แจ้งไว้ในใบค่าใช้จ่ายในการมอบตัว เรียงตามลำดับ

    9.5 ใบสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th