^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

รางวัลจัดการศึกษา

จากความสามารถในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพและรักษาระดับคุณภาพของผู้เรียนอยู่เสมอทำให้โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้รับพระราชทานรางวัลจัดการศึกษาดีเด่นระดับชาติ คือ

1.  รางวัลพระราชทานจัดการศึกษาดีเด่น ประเภทมัธยมศึกษาและประถมศึกษาจากพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ประจำปีการศึกษา 2511  และผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  ของโรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดีอันดับสามของประเทศ

2.  รางวัลพระราชทานจัดการศึกษาดีเด่นประเภทมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2513, 2516 และ 2529

3.  รางวัลพระราชทานการจัดการศึกษาดีเด่นประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2537 และได้รับรางวัลโล่โรงเรียนดีเด่น เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2537 ณ หอประชุมคุรุสภา

4.  รางวัลพระราชทานการจัดห้องสมุดดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2532 และ 2542 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5.  การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002:1994 จากบริษัท BVQI เมื่อปี 2541

6.  การรับรองมาตรฐานระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 จากบริษัท BVQI เมื่อปี 2542

7.  การรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบแรก (ปี 2544 ถึง 2548)

8.  วงโยธวาทิตโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการประกวดวงโยธวาทิต ผู้เรียน  นิสิต นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 20 ณ สนามศุภชลาศัย  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2544

9.  การรับรองระบบบริหารคุณภาพทางการศึกษา ISO 9001:2000 จากสถาบัน MASCI  รอบที่ 1 ในปี พ.ศ.2549

10.  การรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 2  (ปี 2549 ถึง 2553)

11.  การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาส่งเสริมสุขภาพระดับทองของเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  2550

12.  ได้รับมอบป้ายโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่มีการสุขาภิบาลอาหารระดับดีเด่น จากโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม  2551

13.  วงโยธวาทิตโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญเงิน ในการนั่งบรรเลง  การบรรเลงดนตรีสนาม และรางวัลคฑากรยอดเยี่ยม จากการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2551

14.  การรับรองระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน MASCI  รอบที่ 2 ในปี พ.ศ. 2552

15..  รางวัลระดับ 5 ดาว พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ประจำปี 2552 จากการไฟฟ้านครหลวง

16.  รางวัลที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท จากโครงการ Eco School Award  ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน จากสมาคมนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในปี พ.ศ. 2552

17.  วงดุริยางค์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้รับรางวัลที่ 3 พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ในรายการ Thailand International Wind Ensemble Competition 2009 : Class B การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลมนานาชาติ จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2552

18.  ใบประกาศเกียรติคุณ  “เป็นหน่วยงานน้องใหม่ไฟแรง ที่จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในปี 2552 – 2554  ประสบความสำเร็จได้รับปริมาณโลหิตตามเป้าหมาย”  จากศูนย์บริการโลหิต  สภากาชาดไทย  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2554

19.  การรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 3 (ปี พ.ศ. 2554 – 2558) เมื่อวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2554

20.  โล่รางวัลสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการดีเด่น สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555

21.  ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา” เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 และรับโล่เชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555

22.  การรับรองระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  อุตสาหกรรมมูลนิธิ  รอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2555

23.  ได้รับโล่ขอบคุณจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่ 1  มอบโดย พลโทอุดมเดช  สีตะบุตร  แม่ทัพภาคที่ 1  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555  เนื่องในโอกาสที่ทางสถานศึกษาได้ให้การสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

24.  รางวัลระดับ 5 ดาว  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากการไฟฟ้านครหลวงและสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 จากการประเมินโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (ENERGY MIND AWARD 2012) และรับประทานโล่จากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่

25.  ใบประกาศเกียรติคุณ จากสภากาชาดไทย เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า 5 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 1,000 หน่วย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556

26.  ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดีเด่น) ระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 เป็นโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

27.  รางวัลชมเชย จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับรองการตรวจประเมินอาคารสถานที่ ได้เกณฑ์มาตรฐาน Clean and Green ในโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น Bangkok Clean Green ระยะเวลารับรอง พ.ศ. 2556-2558

28. รางวัลชนะเลิศประเภทวงเยาวชน “2013 WAMSB World Championship ประเภท Junior Band Champion”  ที่ประเทศญี่ปุ่น เมืองชิบะ 

29. การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  อุตสาหกรรมมูลนิธิ ( MASCI) รอบที่ 4 ในปี พ.ศ. 2558 

30. ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558 

31. ได้รับเกียรติบัตร As Outstanding Basic Education Institution National Conference on Quality Assurance 2015 14-16 October 2015 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558

32.  รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว สมัยที่ 3  ในฐานะที่เป็นสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ ENERGY MIND AWARD 2015 จากการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

รางวัลเกียรติยศดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน  ซึ่งตระหนักดีถึงคุณค่าและพร้อมที่จะช่วยกันรักษาภาพลักษณ์เช่นนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th