^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

 ข้อมูลด้านบริหาร

     ผู้บริหาร     นางสาวยุภี     กิจเจริญ

วุฒิการศึกษา   ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษาสถาบัน  Centro Escolar University

ประเทศฟิลิปปินส์   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา  2557  จนถึงปัจจุบัน รวมเวลา 4 ปี

    ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับตำแหน่ง) จำนวน 7 ท่าน

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

1.นางปวีณา

รอดรัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ

ปริญญาตรี

2.นางสาวอัจฉรา

อ๊อกกังวาล

หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

ปริญญาโท

3.นางรัสรินทร์

เอนกกุลพิพัฒน์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยม

ปริญญาโท

4.นางสาวยุพร

วนาดอนพิศาล

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

ปริญญาโท

5.นางสาวพาณี

กิจสมัคร

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

ปริญญาตรี

6.นางเกษร์อุบล

ปักสมัย

หัวหน้าวิชาการระดับประถม

ปริญญาโท

7.นางสาวจิติมา

มณฑาศวิน

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

ปริญญาโท

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th