^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน


คุณค่าชีวิตซึ่งเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

คุณค่าของชีวิตเป็นเครื่องกำหนด ความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียน แต่การเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ดีงามส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลง ให้ความสำคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลงทั้งการดำรงชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์กับผู้อื่น  มุ่งหารายได้เพื่อสนองความต้องการ  ขาดความจริงใจต่อกัน  มุ่งแก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบกัน เลือกงาน ขาดความอดทน  ไม่มีความรับผิดชอบ การช่วยเหลือเกื้อกูลและความมีน้ำใจไมตรีต่อกันน้อยลง  ทำให้ขาดการมีจิตสำนึกในความดีของผู้อื่น  ขาดการใส่ใจและเคารพสิทธิของผู้อื่น  ขาดความสามัคคี  จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันการศึกษา  ขาดการใช้เหตุใช้ผลและความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น  ส่งผลให้ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดน้อยลง  โรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณค่าของชีวิตดังต่อไปนี้

อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

1. ซื่อตรง  
ซื่อสัตย์สุจริต มีมโนธรรมเที่ยงตรง จริงใจ โปร่งใส ไม่คดโกงยึดความถูกต้อง“ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย   ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย  ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย” (ลก 16:10)

2.
เรียบง่าย  อยู่อย่างพอเพียง มีความสมถะ พอใจในสิ่งที่ตนมี สุภาพ ถ่อมตน และมีความสุขในชีวิตของตน“เรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพของตน รู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอดออมและรู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เรียนรู้ที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกกรณี” (ฟป 4:11-13)

3. การงาน
   รักและมุ่งมั่นในการทำงาน ไม่เลือกงาน ขยันขันแข็ง ทุ่มเท รับผิดชอบ “พระเจ้าจะประทานรางวัลแก่ทุกคนตามการงานของเขา” (มธ 16:27)

4. รักเมตตา
    เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เสียสละ แบ่งปัน มีจิตสาธารณะ “ผู้ที่แสดงความเมตตากรุณาด้วยใจยินดี จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมในความหวัง” (รม 12:4-13)

5. รู้คุณ
      กตัญญู ตอบแทนผู้มีพระคุณ มีจิตสำนึกในความดีของผู้อื่น ใส่ใจผู้อื่น จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันการศึกษา “บุตรจงเชื่อฟังบิดามารดา จงให้เกียรติบิดามารดา เป็นพระบัญญัติแรกแล้วท่านจะอยู่บนแผ่นดินอย่างเป็นสุขและมีอายุยืน”
(อฟ 6:1-4)

 

 


เอกลักษณ์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 

รักเมตตา  สละตนเพื่อผู้อื่น

           หมายถึง การเป็นผู้ให้ การรู้จักแบ่งปัน การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การเสียสละเพื่อส่วนรวม การอุทิศตนเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความดีงามของส่วนรวมและสถาบัน “ท่านที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด  จงทำตนเป็นผู้น้อยที่สุด  ท่านที่เป็นผู้นำจงเป็นผู้รับใช้” (ลก 22:26)

         

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

         
1. จงรักภักดีและกตัญญู
  รู้จักบทบาทของตนเอง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย จงรักภักดียึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นศาสนิกชนที่ดีและแสดงตนสม่ำเสมอปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความประพฤติดีอยู่ในโอวาท แสดงความกตัญญูรู้คุณ ต่อผู้มีพระคุณบิดามารดา ผู้ปกครอง คณะเซอร์ ครูบาอาจารย์และต่อโรงเรียน


2. ซื่อตรง
  คุณธรรมที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตอย่างหนึ่งคือ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัยซึ่งรวมถึงการไม่คดโกงผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการคดโกง หรือขโมยทรัพย์สิน สิ่งของ เวลา ทรัพย์สินทางปัญญาไม่เอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ใช้วิธีการที่ผิดเพื่อได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ ไม่ทุจริต คอรัปชั่น  ตรงต่อเวลาและหน้าที่ไม่เอาตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้อง ยุติธรรมต่อผู้อื่นและสังคม มีความจริงใจกับทุกคน รวมถึงมีวินัยในตนเอง และเที่ยงตรงต่อตนเอง ผู้อื่นและต่อสถาบัน


3. เรียบง่าย
  ดำเนินชีวิตสมถะ พอเพียง ประหยัดและรู้ประมาณ มีความสุภาพถ่อมตน จิตใจงดงาม  มีความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ  รักสันติ และความสงบ มีสัมมาคารวะ กิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม นุ่มนวลในกิริยาและวาจา มีความเป็นกุลสตรีแบบหญิงไทย เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตน ตามวัฒนธรรมประเพณีไทย


4
. ขยัน ทุ่มเท  มุ่งมั่นทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจัง บากบั่น พากเพียรต่อภาระที่ยากลำบากกระตือรือร้นในการทำงาน ทำงานด้วยใจรักและอุทิศเวลาให้แก่งาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ลงมือทำงานทันทีเมื่อได้รับมอบหมาย รับทำงานที่ไม่มีผู้อื่นอยากทำ  ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  ฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถและความชำนาญ สามารถพัฒนางานใช้แนวคิดวิธีใหม่ๆ ที่เหมาะสม ในการปฏิบัติงาน จนได้ผลงานที่สมบูรณ์


5
. เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น  รัก เมตตา  มีจิตสาธารณะ มีเมตตาธรรม ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นผู้รู้จักการให้และการรับรู้จักเสียสละและแบ่งปัน เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น รักและรู้จักให้อภัยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีน้ำใจ ไม่เห็นแก่ตัว  มีจิตใจมั่นคง แน่วแน่ มีความสำนึกในความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นให้ความเอาใจใส่และสนใจผู้อยู่ชายขอบและผู้ยากไร้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ยากไร้สติปัญญา สุขภาพ  ทรัพย์สิน  สังคม  ความรู้ ฯลฯ


6. มีวินัย
  การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์  ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม  เป็นปกติวิสัย  ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และรับผิดชอบในการทำงานทั้งส่วนตัวและส่วนรวม


7. ใฝ่เรียนรู้
การแสดงออกถึงความตั้งใจ เอาใจใส่เพียรพยายามในการเรียนรู้  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร  สิ่งพิมพ์  สื่อเทคโนโลยีต่างๆ  จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ   ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้  วิเคราะห์  สรุปเป็นองค์ความรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด  เผยแพร่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 


8. เชิดชูความเป็นไทย
  การแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย เห็นคุณค่า  ชื่นชม  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  สืบทอด  เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม  

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th