^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

http://sjc.ac.th/sjc2014/images/spclogo-

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

*************************************************************************************

 1. วัน เวลา  สถานที่  จำหน่ายใบสมัคร

      จำหน่ายใบสมัครในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 - วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

      ที่ห้องการเงิน อาคารเซนต์แมรี่ ราคาชุดละ 200 บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

      ต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. เอกสารที่ต้องนำมาวันสมัคร

    3.1 รูปถ่ายสวมชุดนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

      3.2 สำเนาผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. กำหนดยื่นใบสมัคร

    วันจันทร์ที่ 11 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562     เวลา  09.00-12.00 น.

5. สถานที่ยื่นใบสมัคร

      ห้องการเงิน อาคารเซนต์แมรี่

6. กำหนดสอบ

    T วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562     เวลา 09.00 – 14.00 น.                   

             กรุณามาก่อนเข้าห้องสอบวัดระดับความพร้อมครึ่งชั่วโมง

7. สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบวัดระดับความพร้อม

    - บัตรเข้าห้องสอบวัดระดับความพร้อม

    - เครื่องเขียน

8. การประกาศผลสอบ

8.1  ผลการสอบวัดระดับความพร้อมจะส่งทางไปรษณีย์หลังวันสอบวัดระดับความพร้อมประมาณ 30 วัน

8.2  วันมอบตัวจะแจ้งไว้ในจดหมาย

9. วันมอบตัว เรียงเอกสารดังต่อไปนี้

    9.1 แคชเชียร์เช็คค่าใช้จ่ายตามรายการ (เขียนชื่อนักเรียนไว้ด้านหลัง ไม่รับเงินสดและเช็คส่วนตัว)

    9.2 ใบรายการค่าใช้จ่ายในการมอบตัว

    9.3 ใบมอบตัวฉบับจริง  กรอกรายการทุกอย่างด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์

    9.4 เอกสารต่างๆ ที่แจ้งไว้ในใบค่าใช้จ่ายในการมอบตัว เรียงตามลำดับ

    9.5 ใบสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

new students 2019

LOGO

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันจำหน่ายและยื่นใบสมัคร (ผู้ปกครองติดต่อด้วยตนเอง) 
วันจันทร์ที่ 27  ถึง วันศุกร์ที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 – 14.00 น.   
ราคาชุดละ 200 บาท
 (ซื้อใบสมัครและยื่นในวันเดียวกัน)

อ่านเพิ่มเติม...

M4

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง  ครูผู้สอน (ทุกกลุ่มสาระวิชา)

คุณสมบัติ

                1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีวุฒิการศึกษา ตรงตามสาขาที่ต้องการ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือกำลังศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

                2. เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

                3. มีความตั้งใจ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในวิชาชีพครู

เอกสารประกอบการสมัคร

                1.ใบสมัคร

                2.รูปถ่ายขนาด 1- 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

                3.สำเนาบัตรประชาชน

                4.สำเนาทะเบียนบ้าน

                5.สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรายงานผลการศึกษา ใบปริญญาตรี หรือหนังสือรับรอง)

                6.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติส่วนบุคคล ผลงาน ฯลฯ

สถานที่รับสมัคร

                โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  7 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

                ******สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสรรหาบุคลากร คุณครูรัชนี  081-8353589 ******

ส่งประวัติทางอีเมล์

             ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

                                                                                                                          ณ วันที่ 30 มกราคม 2561

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th