^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง  ครูผู้สอน 

คุณสมบัติ

                1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีวุฒิการศึกษา ตรงตามสาขาที่ต้องการ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือกำลังศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

                2. เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

                3. มีความตั้งใจ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในวิชาชีพครู

เอกสารประกอบการสมัคร

                1.ใบสมัคร

                2.รูปถ่ายขนาด 1- 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

                3.สำเนาบัตรประชาชน

                4.สำเนาทะเบียนบ้าน

                5.สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรายงานผลการศึกษา ใบปริญญาตรี หรือหนังสือรับรอง)

                6.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติส่วนบุคคล ผลงาน ฯลฯ

สถานที่รับสมัคร

                โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  7 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

                ******สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสรรหาบุคลากร 081-8353589 ******

               **หากสนใจส่งประวัติเพื่อพิจารณาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

                                                                                                                          ณ วันที่ 30 มกราคม 2562

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th