^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

 

อบรมครใหม61 ๑๘๐๕๒๒ 0019

วันอังคารที่22พฤษภาคม2561ฝ่ายบุคลากรได้จัดปฐมนิเทศครูใหม่ประจำปีการศึกษา2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครูได้ทราบแนวนโยบาย ทิศทางการพัฒนาด้านต่างๆของโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้คุณครูมีจิตมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มกำลัง เสียสละเพื่อองค์กร ซื่อสัตย์และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

27993797 1482570055175572 8902950516136119158 oวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561หลังจากเคารพธงชาติ ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมจัดพิธีเทิดเกียรติแด่ท่านนักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน โดยมีท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ คณะเซอร์ คณะครู นักเรียน และผู้ร่วมงานของโรงเรียนร่วมในพิธี ในโอกาสนี้ท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ คณะเซอร์ ผู้แทนนักเรียนทุกระดับชั้น ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ร่วมงานของโรงเรียนถวายช่อดอกไม้แด่ท่านนักบุญโยเซฟหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเทิดเกียรติท่านนักบุญโยเซฟแล้วนักเรียนคาทอลิกทุกคนขึ้นวัดเพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2560และในโอกาสนี้นักเรียนคาทอลิกทุกคนได้รับเถ้า ซึ่งถือว่าเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลมหาพรตเพื่อเตรียมสมโภชปัสกาซึ่งเป็นวันฉลองที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในรอบปีของพระศาสนจักรคาทอลิกโดยในพิธีบูชาขอบพระคุณมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี และคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย เป็นผู้ร่วมประกอบพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

6กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – มัธยมศึกษาปีที่  6 
และ
เกรด 1 -12 (To Be Number One)

อ่านเพิ่มเติม...

27752490 1476872025745375 1216343311111405720 nวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 

อ่านเพิ่มเติม...

27750844 1476837792415465 5504398281706838281 nกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเกรด 4 ณ สถานเด็กกำพร้าในความดูแลของคุณพ่อวีระและสถานเด็กกำพร้าในความดูแลของพระมหาไถ่ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

27072859 1469796543119590 8305147983334390352 nวันพุธที่ 31 มกราคม – วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมปัจฉิม (ม.6) ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

27072280 1462889317143646 9068925140870850201 nวันที่ 25 มกราคม 2561 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปาโลกลับใจ ณ วัดน้อยของโรงเรียน สำหรับนักเรียนคาทอลิก โดยคุณพ่อ สมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

7.7กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

อ่านเพิ่มเติม...

26815333 1459970490768862 6183829298889972794 nวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 07.20 น. นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาปและรับศีลมหาสนิทอย่างสง่า ณ วัดน้อยโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณเป็นประธานในพิธี หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ผู้รื้อฟื้นฯขอบพระคุณคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ จิตตาธิการโรงเรียน แมร์มีเรียม กิจเจริญ แมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย และท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ จากนั้น ร่วมอวยพรโอกาสฉลองศาสนนาม แมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล หลังพิธีนักเรียนและผู้ปกครองร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหอพักนักเรียนประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน “ทำอย่างไรให้พอเพียง”2.2

อ่านเพิ่มเติม...

26733983 1459942697438308 1401435831326408275 nวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเพื่อเตรียมรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาปและรับศีลมหาสนิทอย่างสง่า โดยช่วงเช้าคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณเป็นผู้เทศน์เตรียมจิตใจ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เซอร์มารีย์ มอนิค เซอร์เบอร์นาดีน ครูทัศนา และคุณครูเกษ์อุบล เป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมจิตใจนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

ปายนเทศ2560 ๑๘๐๑๒๒ 0039วันที่ 8 - 19 มกราคม 2561 งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมสนุกขำ ๆ กับปริศนาคำทาย  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการอ่าน การใฝ่รู้ โดยนำคำ ข้อความมาใช้สำหรับทายภาพปริศนา เพื่อฝึกทักษะด้านการคิด การใช้ภาษาที่มีข้อคิด มีความคล้องจอง เล่นคำทั้งเล่นเสียงสระ เสียงพยัญชนะ ทำให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ข้อที่ 7 ที่ว่าใฝ่เรียนรู้ 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 8-12 มกราคม 2561 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์ และ26815221 1450426641723247 941668838711962072 nวันกระแสเรียก ณ ใต้อาคารเซนต์โยเซฟ โดย วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. วจนพิธีกรรมเปิดกิจกรรม สัปดาห์พระคัมภีร์ และวันกระแสเรียก โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ จิตตาธิการของโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ คณะเซอร์ คณะครูและคณะนักเรียนคาทอลิก ร่วมในพิธีกรรม หลังจากเสร็จสิ้นวจนพิธีกรรม ท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ ตีระฆังเปิดกิจกรรม สัปดาห์พระคัมภีร์ และวันกระแสเรียก และชมนิทรรศการ และร่วมในกิจกรรมฐานฟื้นฟูจิตใจ

อ่านเพิ่มเติม...

21753042 1463010027131575 8788625671356086586 oวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 6 เยี่ยมทหารและตำรวจที่บาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ

อ่านเพิ่มเติม...

27023661 1463017063797538 669866882817923899 oวันพุธที่ 24 – วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมก้าวต่อไป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 9 ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

15514วันจันทร์ที่ 22 – วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมการแสดงผลงานชมรมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณใต้อาคาร St. Joseph 

อ่านเพิ่มเติม...

1517757511610 กิจกรรม การแข่งขันระบายสี "ประชาธิปไตยในรั้วเซนต์โยฯ"

 

อ่านเพิ่มเติม...

27023475 1457097724389472 5851724846966340290 oวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 3 ณ ศูนย์ปฐมวัยมูลนิธิเมอร์ซี่ คลองเตย และโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th