^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

45078993 1828849340547640 1327541208276271104 o

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชนักบุญทั้งหลาย ณ วัดน้อยของโรงเรียน ซึ่งมีคณะเซอร์ คณะครูคาทอลิก และนักเรียนคาทอลิก ร่วมในพิธี โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

1วันจันทร์ที่ 8 ตุุลาคม 2561  จัดอบรมครูเรื่อง "จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น" 

อ่านเพิ่มเติม...

1-1 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จัดอบรมครูในหัวข้อ"การเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามฐานศักยภาพความถนัดทางสาขาวิชาชีพ"โดยอาจารย์ณรงค์ เพชรล้ำ 

อ่านเพิ่มเติม...

1540439198509กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

อ่านเพิ่มเติม...

44265613 1805582982874276 7796819394180415488 nอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฝ่ายงานอภิบาล โดยแผนกคริสตศาสนธรรม กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา จัดงานชุมนุมครูคำสอน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ครั้งที่ 11 และชุมนุมครูคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา, อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยคณะครูคาทอลิกโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์เข้าร่วมงานชุมนุมในครั้งนี้จำนวน 39 ท่าน

อ่านเพิ่มเติม...

1กิจกรรมคณิตคิดเพลง
จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 12 กันยายน 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

41458867 1760768094022432 5777095750332710912 nจัดแสดงผลงานกิจกรรมชมรมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

วันจันทร์ที่ 10 – วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 บริเวณใต้หอประชุม Trinity

อ่านเพิ่มเติม...

39140998 1722739431158632 8976493678843396096 oวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองแม่พระบังเกิด ขอพรสำหรับท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ ท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ โอกาสฉลองศาสนนาม และขอพรสำหรับการสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

331184กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ลูกรัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

10กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

40535897 1748685001897408 9122439506534858752 oวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2,4 และเกรด 7-8,10 ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เวลา 8.00 น.-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

คาย ป.5   61 ๑๘๐๙๑๐ 0008กิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเกรด 5

วันศุกร์ที่ 7 – วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล

อ่านเพิ่มเติม...

11111กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก 

วันจันทร์ที่  3    กันยายน  พ.ศ. 2561

งานการบริการและสวัสดิภาพ    ฝ่ายบริหารจัดการ       

อ่านเพิ่มเติม...

รปคาย ป.1   61 ๑๘๐๙๑๐ 0001กิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเกรด 1 

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

ณ ฟาร์มจระเข้ สามพราน จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

3กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน 

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน-7 กันยายน พ.ศ.2561

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

Image ece290fกิจกรรม หนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (To Be Number One)
จัดกิจกรรมวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

40511874 1747390745360167 588859068756525056 oกิจกรรมวันดอกรักบาน ครั้งที่ 29 เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้รอโอกาส

เด็กพิการซ้ำซ้อน ผู้สูงอายุตามสถานที่ต่างๆ ทหาร ตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ 

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม และวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

Slide2กิจกรรมรักโลกรักษ์พลังงาน        

จัดกิจกรรมวันที่ 20-24 สิงหาคม พ.ศ.2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

1535462722226

กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 13-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

2018 08 23 4กิจกรรม แข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม –  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th